اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دلار آمریکا (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,790

بیشترین : 3,790

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,749

بیشترین : 3,751

نمودار قیمت اسکناس دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,865

بیشترین : 3,905

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,825

بیشترین : 3,825

نمودار ارز حواله دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دلار آمریکا

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 3,262

بیشترین : 3,262

ماه گذشته

کم‌ترین : 3,251

بیشترین : 3,251

نمودار ارز رسمی دلار آمریکا طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل