اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای ریال قطر (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس ریال قطر

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,030

بیشترین : 1,030

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,000

بیشترین : 1,000

نمودار قیمت اسکناس ریال قطر طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله ریال قطر

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله ریال قطر طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی ریال قطر

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی ریال قطر طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل