اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای لیر ترکیه (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس لیر ترکیه

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,090

بیشترین : 1,090

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,095

بیشترین : 1,097

نمودار قیمت اسکناس لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله لیر ترکیه

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 1,103

بیشترین : 1,103

ماه گذشته

کم‌ترین : 1,092

بیشترین : 1,092

نمودار ارز حواله لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی لیر ترکیه

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 927

بیشترین : 927

ماه گذشته

کم‌ترین : 927

بیشترین : 927

نمودار ارز رسمی لیر ترکیه طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل