تصدیق فعالیت صرافی به شماره ثبت 1122
کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل