اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای دینار کویت (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس دینار کویت

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 12,300

بیشترین : 12,300

ماه گذشته

کم‌ترین : 12,250

بیشترین : 12,250

نمودار قیمت اسکناس دینار کویت طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله دینار کویت

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله دینار کویت طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی دینار کویت

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی دینار کویت طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل