اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای یوان چین (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس یوان چین

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 587

بیشترین : 587

ماه گذشته

کم‌ترین : 587

بیشترین : 587

نمودار قیمت اسکناس یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله یوان چین

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 561

بیشترین : 562

ماه گذشته

کم‌ترین : 562

بیشترین : 562

نمودار ارز حواله یوان چین طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی یوان چین

زمان قیمت هر دلار آمریکا
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 483

بیشترین : 483

ماه گذشته

کم‌ترین : 483

بیشترین : 483

نمودار ارز رسمی یوان چین طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل