صرافی ستاره سهیل
شنبه , 25 آذر 1396
021 91007651

اطلاع از آخرین قیمت لحظه ای منات آذربایجان (نرخ بازار , نرخ حواله , نرخ رسمی)

نرخ اسکناس منات آذربایجان

زمان قیمت هر منات آذربایجان
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین : 2,560

بیشترین : 2,560

ماه گذشته

کم‌ترین : 2,440

بیشترین : 2,477

نمودار قیمت اسکناس منات آذربایجان طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ حواله منات آذربایجان

زمان قیمت هر منات آذربایجان
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز حواله منات آذربایجان طی 30 روز گذشته

بیشترین
کمترین

نرخ رسمی منات آذربایجان

زمان قیمت هر منات آذربایجان
امروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

دیروز

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

هفته گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

ماه گذشته

کم‌ترین :   -  

بیشترین :   -  

نمودار ارز رسمی منات آذربایجان طی 30 روز گذشته

کانال تلگرام صرافی ستاره سهیل